“TRỌNG TÂM CHẤT LƯỢNG” là giá trị quan trọng được chia sẻ bởi các nhân viên KEIZU VIỆT NAM.
Để hiện thực hóa ý thức giá trị này, KEIZU VIETNAM sẽ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thiết lập “chính sách chất lượng” sau đây.

(chính sách chất lượng)

    1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như các yêu cầu xã hội liên quan đến chúng.
    2. Chúng tôi đáp ứng sự mong đợi của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
    3. Mỗi nhân viên nhận thức được vấn đề và luôn tìm tòi và duy trì năng lực kỹ thuật cao.
    4. Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (QMS) để nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Phát hành vào ngày 2022/1/25
KEIZU VIETNAM